Billingstadlia huseierforening

Billingstadlia huseierforening

 

Huseierforeningen er en sammenslutning av de tre sameiene i Billingstadlia. Oppgavene som huseierforeningen dekker er som følger:

 • Drift og vedlikehold samt regler og kontroll med bruk av området.
 • Drift og vedlikehold av felles anlegg frem til eierseksjonenes stengeventil. Det enkelte sameie plikter å holde oppsyn med at bruker overholder lovpålagt plikt til service på ildstedet. Huseierforeningen kontrollerer at ansvaret følges opp. Et sameie kan etter avtale la huseierforeningen foreta oppfølging av utført service. Anlegget skal være fullverdiforsikret.
 • Ved behov tilrettelegging for aktiv bruk samt nødvendig vedlikehold.
 • Drift og vedlikehold av overvannsanlegg på gjesteparkeringsplassen.
 • Utvendig belysning. Vedlikehold av lysmaster med ledningsanlegg på gjesteparkeringsplassen.
 • Gangsti til Fjellfaret. Enkelt sommervedlikehold av gangveiforbindelsen med trapper til Fjellfaret.
 • Sommer og vintervedlikehold av uteområdet.

I tillegg kan oppgaver det er praktisk å løse i fellesskap utføres/ordnes av huseierforeningen.

Huseierforeningen bestyrer grunneiendommen Gnr: 38 Bnr: 777 i Asker kommune. Hjemmel til eiendomsrett er fordelt som følger:

 • Billingstadlia boligsameie 1, ideell: 56/157
 • Billingstadlia boligsameie 2, ideell: 35/157
 • Billingstadlia boligsameie 3, ideell: 66/157

Eiendommen er i reguleringsplanen definert som felles naturområde, FN, og felles lek-/opphold, FL (ballplassen). Det må ikke gjøres endringer i bruk av områdene uten samtykke fra kommunen. Ved behov for skjøtsel av naturområdet skal dette kun foretas etter plan godkjent av kommunen. Huseierforeningen har ikke utarbeidet noen slik plan og gjør heller ikke inngrep som endrer naturen i området så som felling av trær etc.

Kartet nedenfor viser eiendommen i gul farge.

Det foreligger vedtekter for huseierforeningen. Se vedlegg.

Styret i huseierforeningen består av en representant fra hvert av de tre sameiene. Fortrinnsvis vil dette være styreleder i sameiene. Hvert sameie har en stemme.

Kostnader for felles gassanlegg faktureres brukere av gassanlegget med en fast årlig sum og for forbruk etter måleravlesning. Det utarbeides årlige regnskap og budsjett for gassanlegget. Overskudd/underskudd på faste kostnader avregnes i budsjettet for påfølgende år. Øvrige kostnader fordeles mellom sameiene etter samme forholdstall som hjemmel til eiendomsrett, se ovenfor. Betalingen skjer i form av en månedlig kontingent betalt av de tre sameiene.

Vedtekter for Billingstadlia huseierforening

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 18.4.2007 og med endringer av 11.4.2018 og 11.06.2020

1 Navn og eierforhold

Huseierforeningens navn skal være Billingstadlia huseierforening. Huseierforeningen bestyrer gnr. 38 bnr. 777 i Asker kommune med eventuelle påstående anlegg samt felles gassanlegg. Hjemmel til eiendomsrett i henhold til grunnboken er følgende:

 • Billingstadlia boligsameie I, ideell 56/157
 • Billingstadlia boligsameie II, ideell 35/157
 • Billingstadlia boligsameie III, ideell 66/157

 

Billingstadlia boligsameie I, II og III har rett og plikt til å være medlemmer av Billingstadlia huseierforening.

Hvert sameie har en stemme hver i huseierforeningen.

2 Formål/ansvar

Huseierforeningens formål er å bestyre eiendommen gnr.38 bnr. 777 på vegne av boligsameiene.

Huseierforeningen disponerer og vedlikeholder felles gjesteparkeringsplasser på gnr. 39 bnr. 453 (sameie III).

Eiendommen er i reguleringsplanen definert som felles naturområde, FN, og felles lek-/opphold, FL (ballplassen). Det må ikke gjøres endringer i bruk av områdene uten samtykke fra kommunen, se reguleringsbestemmelser (67 e) til reguleringsplan for Billingstadlia, Gnr 38/17, 39/453 m.fl. Vedtatt 19/6/2002, sist revidert 3/10/2003.

Ved tinglyst erklæring fra stiftelsestidspunktet er huseierforeningen tillagt drift av garasjekjeller, seksjon 68, i sameie III. Dette ansvar er overdratt til sameie III. Vedtekter og ordensregler for sameie III gjelder for seksjonen.

Huseierforeningens ansvar for drift og vedlikehold  er som følger:

 • Drift og vedlikehold samt regler og kontroll med bruk av området.
 • Drift og vedlikehold av felles anlegg frem til eierseksjonenes stengeventil. Det enkelte sameie plikter å holde oppsyn med at bruker overholder lovpålagt plikt til service på ildstedet. Huseierforeningen kontrollerer at ansvaret følges opp. Et sameie kan etter avtale la huseierforeningen foreta oppfølging av utført service. Anlegget skal være fullverdiforsikret.
 • Ved behov tilrettelegging for aktiv bruk.
 • Drift og vedlikehold av overvannsanlegg på gjesteparkeringsplassen.
 • Utvendig belysning. Vedlikehold av lysmaster med ledningsanlegg på gjesteparkeringsplassen.
 • Gangsti til Fjellfaret. Enkelt sommervedlikehold av gangveiforbindelsen med trapper til Fjellfaret.
 • Sommer og vintervedlikehold av uteområdet

3 Felleskostnader og kostnader til drift og vedlikehold av gassanlegget.

Felleskostnader

Huseierforeningen betaler alle kostnader til drift og vedlikehold av huseierforeningens ansvarsområde. Til dekning av huseierforeningens kostnader betaler hvert sameie en årlig kontingent som svarer til det enkelte sameies andel av kostnadene beregnet forholdsmessig ut fra antall boliger i det enkelte sameie. Kontingenten innbetales månedlig. Styret kan innkreve forskuddsvis betaling av utgifter til neste års vedlikehold. Fordelingen er som følger: Sameie I: 56/157 = 35,669 %, Sameie II: 35/157 = 22,293 %, Sameie III: 66/157 = 42,038 %

Gassanlegg (faktureres ikke via felleskostnadene)

Huseierforeningen fakturerer den enkelte eier av ildsted som følger:

 • Forbruk av gass faktureres etter måleravlesning.
 • Kostnader for service på eget ildsted viderefaktureres eier
 • Alle øvrige kostnader deles likt på eiere av ildsteder.
 • Huseierforeningen kan pålegge nye som tilknyttes anlegget og de som har vært frakoblet og ønsker ny tilkobling en tilkoblingsavgift.
 • De som ønsker å stenge sin gasstilførsel betaler alle kostnader ved blending av anlegget.

Huseierforeningen må til enhver tid ha kassabeholdning til å betale fakturaer vedrørende gassanlegget. Dersom foreningen trenger tilskudd plikter sameiene å yte kassakreditt fordelt etter sameiebrøken.

Se også pkt. 13 i sameienes vedtekter.

4 Medlemmers plikter og rettigheter

Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter huseierforeningens vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet og styret.

Huseierforeningen kan fastsette nærmere bruksregler for utearealet, og kan også foreta omdisponering av areal såfremt dette ikke blir til vesentlig ulempe for noen av eiendommene. Slike regler skal kunngjøres på behørig måte for medlemmers seksjonseiere og leietagere. Det er tinglyst rettigheter til bruk av felles areal på gnr. 39 bnr. 453 for felles gjestparkering.

5 Årsmøte

Styret utgjør huseierforeningens årsmøte som er huseierforeningens øverst myndighet. Styrene i sameiene inviteres til å være til stede på årsmøtet. Ordinært årsmøte innkalles hvert år innen utgangen av juni med minst 8 dager, høyst 20 dagers varsel. Årsmøtet holdes etter at nytt styre er utpekt av sameiene. Hvert boligsameie har 1 stemme på årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2 stemmer er representert. På ordinært årsmøte skal disse sakene behandles:

 1. Konstituering
 2. Årsmelding fra styret
 3. Årsregnskap
 4. Valg av styrets leder
 5. Budsjett og fastsettelse av årskontingent
 6. Andre saker nevnt i innkallingen

6 Styret

Huseierforeningen ledes av et styre bestående av 3 medlemmer som er styrets leder fra hvert sameie. Boligsameiene har anledning til å utpeke en annen som kan representere boligsameiet i huseierforeningen. Huseierforeningens leder og en av styremedlemmene kan forplikte huseierforeningen.

I fellesanliggender forplikter styrets leder og ett styremedlem i fellesskap huseierforeningen og tegner i deres navn.

7 Styrets vedtak

Styret forestår den daglige drift av huseierforeningen i samsvar med huseierforeningens formål og årsmøtets vedtak. Det skal føres protokoll som undertegnes over styrets vedtak. Styremøter skal avholdes så ofte som vanlig drift tilsier. Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel.

8 Vedtektsendringer

Endringer i Huseierforeningens vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

9 Tvister

Eventuelle tvister skal avgjøres ved alminnelige domstoler. Partene vedtar eiendommens verneting for tvister som gjelder eiendommen.

Til informasjon: Ikke del av huseierforeningens vedtekter.

Punkter for samkjøring av huseierforeningens og boligsameienes vedtekter.

 

TEKST UNDET PKT. 13 I SAMEIEVEDTEKTENE

 1. Billingstadlia Huseierforening

Billingstadlia boligsameie III er pliktig medlem av Billingstadlia huseierforening sammen med Billingstadlia boligsameie I og II. Huseierforeningen har ansvar for sameienes utendørs fellesarealer, gnr 38, bnr 777 og fellesanlegg for gass og felles areal for parkering på gnr 38, bnr 453.

 Kostnader vedrørende drift og vedlikehold i huseierforeningen fordeles mellom sameiene forholdsmessig etter antall boliger. Fordelingsnøkkelen er som følger:

Sameie I: 56/157 = 35,669 %, Sameie II: 35/157 = 22,293 %, Sameie III: 66/157 = 42,038 %. Sameiene utlikner sine respektive kostnader gjennom fellesutgiftene.

 

Gassanlegg

Huseierforeningen fakturerer den enkelte bruker direkte.

 Forbruk av gass faktureres etter måleravlesning to ganger pr. år. Brukere har plikt til å lese av sin måler når dette kreves. Ved manglende avlesning faktureres samme volum som i tilsvarende periode året før pluss 20 % samt et gebyr kr 500.-.

 Alle øvrige kostnader vedrørende gassanlegget så som, service på fellesanlegget, vedlikehold av fellesanlegget, forsikringer, administrasjon, etc. deles likt på brukerne og faktureres to ganger pr år sammen med forbruk av gass. Service på eget ildsted viderefaktureres den enkelte bruker.

Bruker av ildsted plikter å få utført periodisk lovbestemt service på ildstedet.

Ved tilkobling til anlegget kan huseierforeningen bestemme at det skal betales en tilkoblingsavgift. Nye brukere betaler alle kostnader ved tilkoblingen. Tidligere brukere som har vært frakoblet og ønsker ny tilkobling skal betale halv tilkoblingsavgift samt foreta full service og eventuell nødvendig utbedring av sitt anlegg. For nye settes tilkoblingsavgiften til kr. 10 000,-

 Garasjeseksjon nr. 68 i sameie III

Huseierforeningen er ved tinglyst erklæring tillagt drift og vedlikehold av denne seksjonen. Dette er etter avtale overlatt sameie III. Alle som har andeler i denne seksjonen plikter å rette seg etter vedtekter og ordensregler i sameie III. Seksjonen har en stemme ved årsmøte i sameie III.