Husordensregler

                                          HUSORDENSREGLER FOR

                                BILLINGSTADLIA BOLIGSAMEIE III

Vedtatt på møtet 1.11.2006 med endringer vedtatt på årsmøtet 26.3.2019.

 1. FORMÅL

Ordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, samt sikre god husorden, sikkerhet og forsvarlig behandling av eiendommen.

Generelt gjelder sameiets vedtekter og Lov om eierseksjoner av «LOV-2017-06-16-65».

 1. ORDEN OG BRUK AV FELLESAREAL

Beboerne oppfordres til å verne om fellesarealene og medvirke til at området holdes ryddig og pent.

Generell orden

 • Felles uteområde, trappeoppgang, korridorer og fellesrom skal ikke benyttes til oppbevaring av gjenstander som tilhører den enkelte beboer.
 • Pyntegjenstander det er enighet om i etasjen og som henges på veggen tillates. Ta en ny diskusjon når det kommer nye beboere.
 • Balkonger og uteområder må brukes på en slik måte at virksomheten ikke virker sjenerende for andre, f.eks. med hensyn til støy, risting av tepper osv.
 • Det tillates kun bruk av gass- eller elektrisk grill.
 • Beboere må påse at alle dører til fellesrom, kjeller o.l. er låst og lyset slukket. Styret kan bestemme at dør mellom garasje og trappegang ikke skal låses.
 • Sykler settes i sykkelrom i kjeller og i stativ på fellesområder så langt plassen tillater.
 • Barnevogner, kjelker, akebrett, trehjulssykler etc. plasseres i den enkeltes private sportsbod (kjellerbod).

Orden i felles garasje, parkering

 • All parkering skal skje på oppmerkede biloppstillingsplasser, på en slik måte at man ikke er til hinder for annen trafikk eller parkerende. Da det er trangt i parkeringskjelleren, må bilens størrelse tilpasses den plassen man disponerer. Alle må bidra med gangplass mellom bilene. Hver plass er 2,4/2,3 m bred og 4,75 m lang.
 • MC og mopeder parkeres på garasjeplass eller på anvist sted. Sykler kan også parkers på privat garasjeplass.
 • Private eiendeler som tillates oppbevart på egen oppstillingsplass, omfatter kun ting som naturlig hører med til bil/mc, f.eks. sommer- og vinterhjul. Oppbevaring skal bare skje på egen plass og skal ikke være til fare eller sjenanse for fellesskapet. Bil pluss oppbevarte gjenstander skal ha plass innenfor oppmerket felt.
 • Beboere kan bare i særlige tilfeller parkere på gjesteplassene. Parkeringstillatelse fra styret skal da ligge synlig i bilen.

Orden pålagt i brannforskrift

 • Det er krav om frie rømningsveier fra alle områder hvor folk oppholder seg. Det skal derfor ikke hensettes personlige eiendeler i noen fellesarealer. Frie rømningsveier innebærer at man skal kunne rømme i mørket (blinde) uten å snuble i eller støte mot diverse pynt, hensatte gjenstander etc.
 • Brannforskriften tillater ikke at det oppbevares brennbar væske i leilighetene, fellesarealer eller på parkeringsplassen utover det forskriften definerer som tillatt. Se også punkt om gass nedenfor.
 • Alle dører mellom felles etasjegang og trappegang, samt mellom trappegang og garasje er branndører og skal være lukket. Det er ikke tillatt å sette disse dørene i åpen stilling.
 • Alle er pliktige til å påse at det er minst ett brannslukningsapparat eller en tilkoblet brannslange i leiligheten. Brannslukningsapparat skal fungere (sjekk bruksanvisning). Slangen skal rekke gjennom hele leiligheten.
 • Alle må sørge for at det minst er én røkvarsler i leiligheten som fungerer. Husk å skifte batteri. Røkvarsleren skiftes hvert tiende år.
 • Alle må sette seg inn beredskapsplanen for boligsameiet.
 1. STØY

Det skal være ro i sameiet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Unntak kan skje i spesielle tilfeller, og naboer skal da alltid varsles på forhånd. Den enkelte oppfordres til å ta alminnelig hensyn.

Arbeid med vedlikehold og utbedringer skal avsluttes før kl. 22.00 på hverdager og kl. 20.00 på lørdager, søndager og helligdager. Tilsvarende arbeid får ikke starte før kl. 10.00 på lørdager, søndager og helligdager. Ved større arbeider skal naboer varsles.

 1. DYREHOLD

Lufting av dyr må skje under kontroll. Eventuelle etterlatenskaper er dyreeiers ansvar og skal fjernes umiddelbart. Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. Dyreeiere må påse at poter og pels rengjøres tilstrekkelig etter lufting. For øvrig vises til kommunale båndtvangsregler for hund.

 1. GASS

Beboer med gasspeis

 • Eier av fastmontert ildsted plikter å tilrettelegge for årlig service og kontroll. Denne bestilles av huseierforeningen en gang pr. år. Beboer får oppgitt når service skal foretas og er ansvarlig for at leiligheten er tilgjengelig på angitt tidspunkt.
 • Bruker plikter å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk.
 • Alle må være på vakt mot gasslekkasjer. Alle skal kjenne til hvor kran for gasstilførsel til leiligheten er plassert og hvor nøkkel til skapet befinner seg. Se beredskapsplanen.
 • Vær oppmerksom på at propan er tyngre enn luft og vil ved en lekkasje samles på laveste punkt. Propangass kan kjennes på lukten.

Beboer med gassgrill

 • Har du gassgrill, sjekk slanger, koblinger og pakninger jevnlig. Bytt ut hvis det er tegn til lekkasje. Slanger har datostempling.
 • Dersom du har grill med lokal gassbeholder, er det kun tillatt å oppbevare to stk. beholdere i boligenheten inkl. på balkong.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare propanflasker i kjeller under terreng.
 • Flaskene skal oppbevares stående på stabilt underlag.
 • Sørg for god lufting på terrasser/balkonger hvor det oppbevares gass eller hvor rør for avgass fra gasspeis kommer ut.
 1. SØPPEL/AVFALL
 • Det er regler for kildesortering av avfall i Asker kommune, som alle plikter å sette seg inn i og følge. I sameiets søppelrom er det oppslag som forklarer hvorledes søppel skal pakkes og sorteres.
 • Det er ikke tillatt å legge avfall som er definert som farlig avfall i noen av containerne. Slikt avfall hentes av Miljøbilen to ganger i året, vår og høst. Se oppslag i Miljøhuset.
 • Avfall/ting etc. skal ikke hensettes i søppelrommet. Alt som lovlig kan kastes i avfallet, skal plasseres i en av containerne.
 • Større avfall/ting må fraktes til et avfallsdeponi, f.eks. Yggeset.
 1. VANN/AVLØP
 • Ikke la vannkraner stå og renne. Pass spesielt på at toalett som lekker blir reparert. Vi betaler vann og avløp etter målt forbruk.
 • Gjør deg kjent med hvor stoppekranen til din leilighet er plassert.
 • Skal du være borte fra leiligheten i en lengre periode, skal du stenge hovedkranene til leiligheten (en for kaldtvann og en for varmtvann). Disse sitter bak en liten luke på badet.
 • Har du hage og ønsker å vanne i tørre perioder, må Asker kommunes regler for hagevanning følges (datovanning og krav om at slange frakobles når vanning ikke er tillatt).
 • Du er pliktig til å holde vannlåsene åpne og kontrollere/rense dem en gang pr. år. Merk at det også kan være vannlås i avløpet fra vaskemaskinen.
 • Ikke hell fett i avløpet. Det kan tette røret og gi vannskader i andre leiligheter.
 1. LYS OG VARME I FELLESOMRÅDET
 • Slukk lyset i bodområdet når du forlater det.
 • Ikke la panelovner stå på i sommerhalvåret. Om vinteren kan ovnene settes på, men sett termostaten noen grader lavere enn det du har inne, f.eks. +18°
 • I fellesgangene i hver etasje lar vi lyset stå på hele døgnet.
 1. HEIS

Heisen er en god, men kostbar hjelper. Bruk den med forsiktighet. Ikke la barn leke i heisen.

Dersom heisen stopper og noen sitter fast i heisen, kan et av styremedlemmene åpne heisdørene og hjelpe vedkommende ut.Har du med deg mobilen, kontakt et styremedlem direkte. Er du uten mobil, kontakt Kone via knapp i heisen. Kone har telefonnummer til styret og kan formidle kontakt. Eventuell hjelp fra servicepersonell fra Kone kan ta tid.

Det er bare styremedlemmer som skal bestille service på heisen.

 1. DØRTELEFON

Vær påpasselig med å henge telefonrøret riktig på plass etter bruk. Dersom forbindelsen ikke brytes ved at telefonrøret henges feil, vil anlegget ikke fungere for noen i oppgangen.

 1. BRANNALARM
 • Brann må meldes på telefonnummer 110. Vår lokale brannalarm går ikke automatisk videre til brannvesenet.
 • Lokal brannalarm utløses ved å trykke på knappen ved utgangsdøren eller den utløses automatisk.
 • Når lokal brannalarm er utløst, startes brannviften i oppgangen som trykksetter denne samt fellesgangen i hver etasje, slik at røyk fra brann i en leilighet ikke så lett skal trenge ut i etasjegang og trappegang. Ved evakuering skal du lukke alle dører, men ikke låse dør til leilighet hvor det brenner.
 • Falsk alarm kan avstilles på panelet ved inngangen til garasjen i oppgang i nr. 1 og nr. 7, samt på paneler i oppgang 3 og 5.
 • Gjør deg kjent med beredskapsplanen for sameiet.
 1. VENTILASJON

Ventilasjon i leilighetene

 • Det er felles ventilasjonsanlegg basert på felles vertikale kanaler med avtrekksvifte på taket.
 • Friskluft tas inn gjennom ventiler i yttervegg i den enkelte leilighet, og suges ut gjennom ventil på kjøkken og bad til felles ventilasjonskanal.
 • For at anlegget skal fungere, må friskluftsventilene være åpne og disse må rengjøres med jevne mellomrom.
 • Avtrekket på kjøkkenet har to trinn tilsvarende liten og stor åpning mot felles avtrekkskanal. For at avtrekket skal fungere, er det viktig at filteret rengjøres regelmessig for fett og annen forurensning. Det er ikke tillatt å ta bort filteret, da dette vil medføre at fettet kommer inn i ventilasjonskanalen.
 • Avtrekket på badet reguleres automatisk mellom to trinn avhengig av fukten i rommet.
 • Det er ikke tillatt å endre på anlegget ved f.eks. å installere vifter i avtrekkene. Dersom en ønsker ny kjøkkeninnredning, må avtrekk med tilsvarende funksjon uten vifte velges.

Ventilasjon i garasje og boder

 • Anlegget skal kun betjenes av styret.
 • Friskluft tilføres via et ventilasjonsaggregat som varmer opp uteluften til +16°C før den tilføres bodområdet. Fra bodområdet føres luften via garasjen og ut.
 • I garasjen er det montert CO2føler som ved høy verdi øker luftavtrekket.
 1. ANTENNER/PARABOL

Det er ikke anledning for den enkelte beboer til å sette opp separate antenner på balkonger og terrasser.

 1. ANSVAR

Beboere er selv ansvarlige for skader de påfører eiendommen.

 1. KLAGER

Henvendelser til styret om brudd på husordensreglene må skje skriftlig.

Bruk vår e-postadresse: post@bbs3.no

 1. ANNET

Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag, skal gjelde på samme måte som husordensreglene.

Se sameiets hjemmeside: https://bbs3.noeller beboerbrev fra styret.