Vedtekter

VEDTEKTER FOR BILLINGSTADLIA BOLIGSAMEIE III

 

Vedtatt på konstituerende sameiermøte 14.6.2006, med endringer av 30.12.2017, 20.3.2018, 26.3.2019 og 29.5.2020.

 

 

 1. Navn

Boligsameiets navn er Billingstadlia boligsameie III.

 

 1. Eierforhold

Sameiet består av 66 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner (garasjeplasser som ikke inngår i de øvrige bruksenheter) på gnr. 39, bnr. 453 i Asker kommune. Hver seksjon består av én sameieandel tilsvarende sameiebrøken med tilknyttet enerett til bruk av en bestemt bruksenhet.

 

Bruksenheten består av

 • bolig med tilhørende balkong/terrasse/uteareal
 • biloppstillingsplass i garasjekjeller
 • sportsbod

i henhold til tinglyst oppdelingsbegjæring, dagbokført 26. oktober 2006.

 

I tillegg har seksjonseierne rett til bruk av boligsameienes fellesareal på gnr. 38, bnr 777 og bruksrett til felles biloppstillingsplasser og kjøreareal på gnr. 39, bnr. 453. Fellesarealet gnr. 38, bnr. 777 eies med andel 66/157 av sameie III. De øvrige andeler eies av sameie I, med 56/157 og sameie II med 35/157.

 

Det er ikke HC-parkering i sameiet. Det var ikke gjort vedtak etter plan og bygningsloven om slik parkering ved opprettelsen av sameiet.

 

For parkeringsplasser i seksjon 67 og 68 er det avtalt faste plasser.

 

 1. Formål

Sameiets formål er å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser i eiendommen med tilhørende rettigheter og å sikre forsvarlig drift av eiendommen og fellesarealer, eiendeler mv.

 

 1. Medlemmenes rettigheter og plikter
 2. Seksjonseierne er forpliktet til å rette seg etter sameiets vedtekter, ordensregler, eierseksjonsloven LOV-2017-06-16-65, samt vedtak fattet av årsmøtet og styret. For øvrig har den enkelte seksjonseier full rettslig rådighet over sin seksjon/bruksenhet.
 3. Innvendig vedlikehold av bruksenhetene påhviler den enkelte seksjonseier fullt ut for egen regning. Vedlikeholdsansvaret regnes for
 • vann- og avløpsledninger fra og med forgreningspunktet til boligen
 • elektriske ledninger fra og med boligens sikringsskap
 • hele inngangsdøren til den enkelte bolig, vindusglass og innsiden av leilighetens vinduer.
 • tremmer, membraner, isolasjon, renhold av sluk på terrasser/balkonger.
 • se også eierseksjonsloven § 32

 

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, er sameiets ansvar.

 

Ved manglende ytre vedlikehold hos seksjonseier, kan styret etter rimelig varsel la dette utføres for seksjonseiers regning.

 

Boligsameiet har pliktig medlemskap i Billingstadlia huseierforening. Styrets leder, eller den styret utpeker representerer boligsameiet i huseierforeningen.

 

 1. Fordeling av andel felleskostnader

Eiendommens andel felleskostnader fordeles i henhold til sameierbrøken. Unntatt fra dette er utgifter som knytter seg til den enkelte bruksenhet.

 

Garasjeplasser

Andel felleskostnader for garasjeplassene fordeles likt pr. plass.

 

TV og brebånd

Utgifter til kabel TV og bredbånd fordeles likt pr. seksjonseier.

 

Varmtvann

Avregnes etter målt forbruk. Den enkelte seksjonseier plikter å avlese måler etter styrets anmodning. Ved manglende avlesning faktureres det for foregående års forbruk pluss 20 % samt et gebyr på kr 500,-. Forskudd inkluderes i månedlige fellesutgifter.

 

Elbillading

Lading av elbil i sameiets garasjer tillates bare via felles infrastruktur for lading. Ladebokser, tilkoblinger etc. skal leveres og monteres av firmaet som har ansvar for driften av infrastrukturen. Installasjon og vedlikehold av ladebokser betales av den enkelte bruker. Alle øvrige drifts- og vedlikeholdskostnader betales av brukerne i fellesskap ved at det betales en kWh pris stipulert av sameiets styre. Denne prisen er satt sammen av energi- og nettledd, samt alle avgifter til staten og påslag for drift og vedlikehold. Styret skal informeres om alle tilkoblinger til anlegget.

 

 1. Årsmøter
 2. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling og gjennomføring skal skje i henhold til eierseksjonsloven, kapittel VI.
 3. På årsmøtet har hver seksjon én stemme.
 4. Alle seksjonseiere kan velges til verv i sameiet. En seksjonseier kan nekte gjenvalg den påfølgende periode. Fraværende seksjonseiere kan velges dersom de har gitt skriftlig samtykke.
 5. Seksjonseiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.
 6. Ordinært årsmøte skal behandle:
  • Årsmelding fra styret, samt årsregnskap
  • Budsjett
  • Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer og deres godtgjørelse
  • Valg av revisor
  • Beslutte vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som ikke kan karakteriseres som normalt årlig vedlikehold, samt iverksette påkostninger av eiendommen
  • Andre saker som nevnt i innkallingen.

Årsmøtet kan bare treffe beslutning i saker som er angitt i innkallingen.

 

 1. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2 seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling og gjennomføring skal skje iht. eierseksjonsloven, kapittel VI.

 

 

 1. Styret
 2. Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. Styrets leder velges særskilt for ett år. Nye styre- og varamedlemmer velges for to år. Ved gjenvalg er tjenestetiden normalt ett år med mindre årsmøtet beslutter annen tjenesteperiode.
 3. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det år tjenestetiden utløper. Styret forestår den daglige drift av sameiets eiendom i samsvar med eierseksjonsloven, sameiets vedtekter, årsmøtets vedtak og ordensregler. Det skal føres protokoll som undertegnes over styrets vedtak og saker. Styrets protokoller skal sendes forretningsfører. Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Regnskapet følger kalenderåret
 4. Styret er beslutningsdyktig når 2 medlemmer møter. Sameiet forpliktes av leder og ett styremedlem i fellesskap.
 5. Styret kan, dersom ordinær drift tilsier det, regulere seksjonseiernes innbetalinger til dekning av andel felleskostnader, med en fordeling som samsvarer med vedtektenes punkt 5.
 6. Styret har fullmakt til å ansette og avsette forretningsfører.
 7. Styret fungerer som valgkomité, eller det kan opprette en egen valgkomité.
 8. Styret plikter å holde samtlige bygninger og eventuelt felles utstyr fullverdiforsikret.
 9. Styret kan utarbeide forslag til ordensregler, samt regler for felles uteareal. Ordensreglene vedtas og endres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet.
 10. Salg / Utleie

Ved salg og fremleie skal styret og forretningsfører skriftlig underrettes. Dette gjelder også ved utleie/utlån av garasjeplass. Styret skal til enhver tid kjenne identiteten til de som benytter garasjeplasser og i den forbindelse har nøkler til sameiet. Dersom en seksjonseier leier ut sin bolig eller garasjeplass skal hun/han påse at leietaker skriftlig forplikter seg til å følge sameiets vedtekter, ordensregler og vedtak av årsmøter og styret.

 

For eiere i sameie III er andeler i garasjeseksjon SN nr. 68 registrert med eiers navn i grunnboken. Selges bolig med ekstra garasjeplass i denne seksjonen må det utstedes skjøte både på bolig og andel i garasjeseksjonen.

 

Forretningsfører gis rett til å avkreve ny seksjonseier et gebyr for sitt arbeid i forbindelse med eierskifte.

 

 1. Vedlikehold, drift

Seksjonseierne har plikt til å være med på å dekke andel felleskostnader, jfr. pkt. 5. Andel felleskostnader betales forskuddsvis den 1. i hver måned.

Andel felleskostnader omfatter bl.a. forsikring, offentlige skatter og avgifter, levering av varmt vann, kostnader i forbindelse med drift og vedlikehold av fellesarealer, veier, parkeringsplasser, anlegg og bygninger, honorarer og drift av Billingstadlia huseierforening. Sameiet kan legge opp fond til vedlikehold, jfr. eierseksjonsloven § 29.

 

 1. Bygningsmessige arbeider/endringer

Oppsetting av markiser, utvendige persienner, utvendige lamper og parabolantenne eller lignende på byggets fasade, kan kun skje etter forutgående godkjennelse og vedtak av styret.

 

 1. Endring av vedtektene

Endring av sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøte med minst 2/3 av avgitte stemmer.

 

 

 

 1. Billingstadlia huseierforening

Billingstadlia boligsameie III er pliktig medlem av Billingstadlia huseierforening sammen med Billingstadlia boligsameie I og II. Huseierforeningen har ansvar for sameienes utendørs fellesarealer, gnr 38, bnr 777,  fellesanlegg for gass og felles areal for parkering på gnr 39, bnr 453.

 

Kostnader vedrørende drift og vedlikehold i huseierforeningen fordeles mellom sameiene forholdsmessig etter antall boliger. Fordelingsnøkkelen er som følger:

Sameie I: 56/157 = 35,669 %, Sameie II: 35/157 = 22,293 %, Sameie III: 66/157 = 42,038 %. Sameiene utlikner sine respektive kostnader gjennom fellesutgiftene.

 

Gassanlegg

Huseierforeningen fakturerer den enkelte bruker direkte.

 

Forbruk av gass faktureres etter måleravlesning to ganger pr. år. Brukere har plikt til å lese av sin måler når dette kreves. Ved manglende avlesning faktureres samme volum som i tilsvarende periode året før pluss 20 % samt et gebyr på kr. 500,-.

 

Alle øvrige kostnader vedrørende gassanlegget så som, service på fellesanlegget, vedlikehold av fellesanlegget, forsikringer, administrasjon, etc. deles likt på brukerne og faktureres to ganger pr år sammen med forbruk av gass. Service på eget ildsted viderefaktureres den enkelte bruker.

 

Bruker av ildsted plikter å få utført periodisk lovbestemt service på ildstedet.

 

Ved tilkobling til anlegget kan huseierforeningen bestemme at det skal betales en tilkoblingsavgift. Nye brukere betaler alle kostnader ved tilkoblingen. Tidligere brukere som har vært frakoblet og ønsker ny tilkobling skal betale halv tilkoblingsavgift samt foreta full service og eventuell nødvendig utbedring av sitt anlegg. For nye settes tilkoblingsavgiften til kr. 10 000,-.

 

Garasjeseksjon nr. 68 i sameie III

Huseierforeningen er ved tinglyst erklæring tillagt drift og vedlikehold av denne seksjonen. Dette er etter avtale overlatt sameie III. Alle som har andeler i denne seksjonen plikter å rette seg etter vedtekter og ordensregler i sameie III. Seksjonen har en stemme ved årsmøte i sameie III.

 

 1. Tvister

Eventuelle tvister avgjøres av de ordinære domstolene. Partene vedtar eiendommens verneting som verneting ved tvister som gjelder eiendommen.

 

 1. Kommunikasjon med seksjonseiere

Kommunikasjon mellom sameie og seksjonseiere kan skje elektronisk med mindre seksjonseier velger å reservere seg mot denne type kommunikasjon. Reservasjon må skje skriftlig.

 

Det er seksjonseiers ansvar at forretningsfører og styre til enhver tid har korrekte personopplysninger, adresse og annen kontaktinformasjon.

 

 1. Lov om eierseksjoner

Lov om eierseksjoner LOV-2017-06-16-65 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter.